Wednesday, July 07, 2004

دانستني هاي سكسي

سكس از راه مهبل (واژن)

آميزش مهبلي يك جنبه از سكس زنانه است كه كمبود اطلاعات و آشفتگي افكار زيادي پيرامون آن وجود دارد. در مورد آن اين بحث وجود دارد كه آيا زنان در هنگام آميزش مهبلي قادر به رسيدن به ارگاسم هستند يا نه. اغلب زنان كه اين كار را نمي‌كنند، اغلب به چيزهاي اشتباهي اعتقاد دارند. تعداد زيادي از زنان هم قبول مي‌كنند كه بايد شريك خوبي باشند، بعلاوه رسانه‌ها به ما اين را مي‌گويند كه يك زن وقتي كه يك آلت مرد وارد فرجش مي‌شود، جيغي از روي خوشي مي‌كشد و چند بار ارگاسم را تجربه مي‌كند. همة اين نتايج در بعضي زنان كه مي‌خواهند براي حفظ جلوة خود و طبيعي نشان دادن خود تظاهر به ارگاسم كنند، ظاهر مي‌شود

فرويد بيان كرد كه زنان بالغ ارگاسم مهبلي دارند در حالي كه زنان نا بالغ ارگاسم چوچوله اي دارند. اين كاملاَ دروغ است. اكثر زنان نياز به برانگيختگي چوچوله‌اي دارند حتي اگر به ارگاسم رسيده باشند. تا وقتي كه ارگاسم به روشهاي مختلف قابل تجربه باشد، همة روشها يكسان هستند. يك ارگاسم، يك ارگاسم است. فرويد در ابتدا بايد مي‌فهميد كه چوچوله مركز لذت و خوشي زن است و نه فرج. اكثر نظريات فرويد ساختگي بودند و آزمايش نشده بودند

متاسفانه حقايق پيرامون آميزش مهبلي بسيار گيج كننده هستند. زنان زيادي هستند كه با آن چندين بار به ارگاسم مي‌رسند و عاشق به كار گرفتن آن هستند. گروهي ديگر از زنان آنرا خسته كننده و عاري از هر نوع لذت بخشي مي‌دانند. يك سوم و يا گروه بيشتري در بين اين گروه قرار مي‌گيرند، آنان از آميزش مهبلي خيلي لذت مي‌برند ولي انجام اين عمل به تنهايي قادر به تجربة ارگاسم نيستند. يك زن بدون توجه به نوع پاسخش به آميزش مه بلي نرمال و طبيعي است، هرچه كه پاسخش باشد فرقي نمي‌كند

دليل گسترده بودن پاسخ زنان به آميزش مهبلي هم علل فيزيكي و هم علل روانشناختي است. شرح دادن اين موضوع كه چرا زنان اينگونه هستند، ساده نيست. زنان هستند كه فرج بسيار حساسي دارند در حالي كه عده ديگري هستند كه اينگونه نيستند. اگر شما ديوارة فرج بعضي زنان را نوازش كنيد خيلي لذت مي‌برند در حالي كه عده ديگري هستند كه هيچ احساسي نسبت به آن ندارند. دليل آن فشردگي متنوع عصبها در كل بدن (نه فقط فرج) بعضي زنان است كه از فردي به فرد ديگر متغير است. بدليل اينكه يك زن نسبت به حساسيت فرج خود كنترلي ندارد، بنابراين نبايد خودش را سرزنش كند اگر به تحريك توسط آلت مرد حساس نيست. فقط خود او تنها نيست كه اينگونه است. ممكن است روشها و حالات ديگري براي آميزش و دخول در فرج باشد كه براي او خيلي لذت بخش باشد

زناني هستند كه در حين آميزش مهبلي خيلي به ارگاسم مي‌رسند، دليل آن اينست كه آنها از لحاظ رواني و عاطفي اين عمل را خيلي مهيج مي‌يابند. اگر مغز يك كار را لذت بخش بيابد و آنرا تصور كند، ارگاسم مي‌تواند رخ بدهد حتي اگر تماسي صورت نگيرد. اين به آن معني نيست كه آن لذتي كه زنان بطور ضمني در حين آميزش مهبلي زنان به آن مي‌رسند، هماني است كه در سرشان است، اين اصلاَ درست نيست. لذت بردن بيشتر زنان در حين آميزش مهبلي بستگي به احساس رضايت بخشي بيشتر وي در حين كار دارد و وي را بيشتر به ارگاسم مي‌رساند. به همين دليل است كه زنان سكس با يك شريك دير آشنا را به سكس با يك شريك تازه آشنا شده ترجيح مي‌دهند.سكس موقت مي‌تواند لذت بخش باشد، اما خيلي براي زن سخت است كه خود را راحت كند و تسليم شريك شود وقتي كه به او اعتماد كامل ندارد

تنها راه براي يك زن كه بدن خود را بشناسد و بتواند به آميزش مهبلي پاسخ بدهد، تمرين و آزمايش است

حتي اگر آميزش مهبلي زن را به ارگاسم نرساند، او مي‌تواند از آن در جهت لذت بردن از رابطة عاطفي بين خود و شريكش استفاده كند. او مي‌تواند از نزديكي و صميميتي كه در هنگام نزديكي بوجود مي‌آيد بيشتر از احساس مهبلي لذت ببرد اگر آن وجود ندارد. به بيان ديگر، زن و شوهرها بايد با فكر باز اين موضوع را درك كنند كه يك زن نبايد بدليل اينكه آميزش مهبلي برايش لذت بخش نيست از انجام آن خودداري كند. زن و شوهرها مي‌توانند يك رابطة سكس لذت بخش و ارزنده بدون آميزش مهبلي داشته باشند. زنان همجنس باز بطور مكرر لذت بيشتري احساس مي‌كنند، نه به دليل اينكه فيزيك بدن هردوي آنها مانند هم است بلكه به اين دليل كه هدف سكس آنها دخول آلت در فرج نيست. سكس زنان همجنس باز بيشتر به برانگيختن چوچوله متمركز مي‌شود

امروزه عموم مردم به اين توافق رسيده‌اند كه اگر زني بخواهد كه شانس تجربة ارگاسم در حين آميزش مهبلي را داشته باشد در حين اين كار بايد بطور مستقيم چوچوله‌اش تحريك بشود. اگر خود زن و يا شريكش مستقيماَ چوچوله را تحريك نكنند احتمال رسيدن به ارگاسم خيلي كم مي‌شود. تحريك غير مستقيم چوچوله بوسيلة لبه‌هاي مهبل وقتي كه مرد آلتش را در فرج كرده است، معمولاَ براي رساندن زن به ارگاسم كافي نيست. با توجه به تغييرات زياد در شكل و اندازة مهبل‌ها، منطقي نيست كه انتظار داشته باشيم كه همة آنها در حين دخول رفتار يكسان داشته باشند

يك زن نسبت به شريكش بهتر مي‌تواند كه چوچوله‌اش را در حين آميزش مهبلي نوازش كند و ممكن است خود او در اين كار حرفه‌اي تر باشد. دليل اهميت استمنا براي زنان و زن و شوهرها اين است. حالاتي كه به آنها اجازه مي‌دهد كه در حين دخول بتوانند چوچوله را تحريك كنند آنهايي هستند كه زن در بالا قرار گرفته يا اينكه شريك در پشت يا كنار زن قرار دارد. اين در حالي است كه خيلي از زنان از احساس وزن شريكشان بر روي خود در حالت مذهبي لذت مي‌برند، اين حالت خيلي باعث ارگاسم نمي‌شود زيرا كه چوچوله در زير بدن شريك پنهان مي‌شود. بايد دقت كرد كه بدنهايمان طوري طراحي شده كه زن بر روي دست و زانوهايش بصورت چهار دست و پا قرار گيرد و مرد از پشت مانند سگ آلتش را در مهبل او بكند. اين يك حالت طبيعي و عادي است

خيلي از زوجين به اين نتيجه رسيده‌اند كه قرار دادن يك لرزاننده بر روي چوچوله يا در كنار آن در حين دخول مي‌تواند احتمال ارگاسم را زياد كند. يك لرزانندة عصا شكل مي‌تواند براي اين كار مناسب باشد. براي نرم كردن ارتعاشات يك دستمال كاغذي نرم بين چوچوله و لرزاننده قرار دهيد

يك زن ممكن است تحريك فرج بوسيلة انگشت، دست، آلت مصنوعي و ديگر وسايل برايش لذت بخش تر از آلت مرد باشد. دليل آن وجود منطقة كوچك در طول فرج است كه براي لذت بردن بايد تحريك شود و آلت يك مرد ممكن است وسيلة خوبي براي اين كار نباشد. بوسيلة استفاده از اشياء ديگر يك زن مي‌تواند از امتياز بالقوة حساسيت ساير نقاط استفاده كند. شكل، اندازه و بافت شيئي كه زن در داخل فرج خود مي‌كند مي‌تواند بوسيلة خود او براي تحريك هرچه بيشتر انتخاب شود. ماداميكه شيئي كه زن در داخل خود مي‌كند تميز، فاقد پليسه و ايمن در برابر شكستن باشد، زن مي‌تواند آنرا در فرج خود بكند اگر مراقبتهاي لازم را انجام دهد. مردان از اين موضوع كه يك آلت مصنوعي يا چيز ديگري بر آلتشان ترجيح داده شود خيلي ناراحت مي‌شوند

موضع‌هاي سكسي در حين آميزش مهبلي مي‌تواند تاثير مستقيم بر ميزان تجربة خوشي زن در حين آميزش داشته باشد. يك تغيير در موضع و حالت ممكن است باعث شود كه زن هيچ چيز در حين آميزش احساس نكند. همة مهبل‌ها به يك اندازه نسبت به تحريك لذت بخش حساس نيستند، بنابراين زاويه و ميزان نفوذ تعيين مي‌كنند كه آيا زن دخول را لذت بخش مي‌يابد يا نه. بعلاوه ميزان تحريك چوچوله‌اي يك زن نيز به زاويه و ميزان دخول بستگي دارد. موقعيت يك منطقة حساس در مهبل زن-اگر او يكي دارد- حالتي را كه او بيشترين لذت را مي‌برد را تعيين مي‌كند. اگر زن يك نقطة G دارد، بيشترين لذت را زماني مي‌برد كه آلت مرد به اين نقطه فشار بياورد، و اين موضوع با احتمال بيشتري اتفاق مي‌افتد وقتي كه دخول از عقب اتفاق بيافتد و يا وقتي كه زن در رو قرار مي‌گيرد و زاوية دخول را كنترل مي‌كند

عامل ديگري كه مي‌تواند بر لذت بخشي دخول تاثير بگذارد، ريتم آن است. يك زن ممكن است تكانهاي تند و طولاني مدت يا تكانهاي تند و كوتاه مدت، يا تكانهاي ملايم و طولاني مدت و يا تكانهاي ملايم . كوتاه مدت را ترجيح بدهد. آن چيزي كه او لذت مي‌برد و دوست دارد ممكن است در هنگام برانگيختگي و نزديكي او به ارگاسم تغيير كند. زن و شوهرها ممكن است بخواهند ريتمي را كه باعث لذت بردن زن در حين دخول مي‌شود را مورد بررسي قرار دهند
dezi_mangool@yahoo.com
reza_d_f2001@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home